Cena Borise Jachnina
Statut ceny

1.
Cenu Borise Jachnina za mimořádný přínos filmové/audiovizuální výchově (zkráceně Cena Borise
Jachnina) uděluje od roku 2019 Asociace pro filmovou/audiovizuální výchovu, z.s. (dále jen

ASFAV)

2.
Cena je udělována jednou ročně za předchozí kalendářní rok při příležitosti festivalu České vize,
pořádaného NIPOS/ARTAMA, oznámení výsledků probíhá na Mezinárodním festivalu ve Zlíně.
Cena je udělována ve dvou kategoriích - za dlouhodobý přínos oboru a za pedagogický
přínos. Výbor ASFAV může navíc udělit mimořádnou cenu (např. za počin roku).


3.
Cena je udělována osobnostem nebo organizacím, které se zasloužily svými aktivitami, výukovou,
publikační či přednáškovou činností o propagaci a rozšíření filmové/audiovizuální, případně
mediální výchovy na školách či v rámci volnočasových aktivit. Cenu je možné udělit osobnostem in
memoriam.


4.
Nominace na držitele ceny mohou provádět všichni registrovaní členové ASFAV (jednotlivci i
organizace) na základě výzvy výboru. Osobnost oceněnou za dlouhodobý přínos rozhoduje výbor
ASFAV na základě jednomyslného rozhodnutí. Ostatní ceny vybírá komise složená ze 3 členů
ASFAV a jmenovaná výborem.


5.
Cena B. J. může být doprovázena věcnými či peněžitými odměnami pro oceněného/oceněné.

6.

Nominace je možno podávat vždy do konce dubna příslušného roku za rok předcházející. Výběr
držitele ceny z nominovaných osobností provede valné shromáždění ASFAV nejpozději do konce
května příslušného roku (pokud nebude stanoveno jinak).

7.

Předsednictvo ASFAV si vyhrazuje právo cenu v daném roce neudělit. Vyhrazuje si také právo udělit mimořádnou cenu konkrétnímu filmovému dílu na akcích, které spolupořádá.